strona glówna
O Archiwum
Pracownicy
Zespoły akt
Publikacje
Zasady udostępniania
Wydarzenia
Galeria zdjęć

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, podporządkowaną bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu UŁ. Zostało wyodrębnione w Sekretariacie UŁ w latach pięćdziesiątych, po wydaniu Zarządzenia nr 39 Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 1952 r. W 1971 roku zostało wydzielone z kompetencji Sekretariatu Uczelni i podporządkowane Bibliotece Uniwersyteckiej. Ostatecznie od 1988 r. przestało podlegać BUŁ i otrzymało status organizacyjny jednostki ogólnouczelnianej. Zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Do podstawowych zadań należy również inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, uczestniczenie w Komisji Oceny Dokumentacji Niearchiwalnej i po uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego w Łodzi - przekazywanie akt na makulaturę (zniszczenie). Wśród innych prac prowadzonych przez Archiwum można wymienić kwerendy dla potrzeb badaczy z różnych ośrodków naukowych, instytucji i osób prywatnych (m.in. np. z Instytutu Pamięci Narodowej). Oprócz zadań usługowo-administracyjnych wykonywane są tu także zadania naukowe i dydaktyczne. Istnieje stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi zapewniająca im stałą pomoc w procesie aktotwórczym. Archiwum uczestniczy w opracowywaniu tematów związanych z historią UŁ, zasobem archiwalnym i archiwistyką. Prowadzone są prace związane z przygotowywaniem materiałów do wydania zbioru źródeł do dziejów UŁ i spisywanie wspomnień byłych pracowników i absolwentów UŁ. Prowadzone są zajęcia dla studentów historii w celu popularyzowania wiedzy o dokumentach archiwalnych, funkcjonowaniu archiwum uczelnianego i dziejach UŁ. Rozpoczęto prace związane ze zorganizowaniem muzeum uniwersyteckiego, które ma funkcjonować razem z archiwum, podobnie jak to występuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zasadniczy wpływ na stan zachowania i prawidłowe uporządkowanie dokumentacji uczelni mają normatywy prawne w postaci: Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum. Na Uniwersytecie Łódzkim od 1 stycznia 1990 r. obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Typowych, ogłoszona w zarządzeniu nr 48 Rektora UŁ z dnia 3 lipca 1989 r. i zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi. W tym samym zarządzeniu wprowadzono w życie także Instrukcję o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum UŁ.

Archiwum znajduje się w trzech budynkach uniwersyteckich: w gmachu Instytutu Fizyki (ul. Pomorska 149/153), Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Matejki 34/38) i w budynku Rektoratu przy ul. Lindleya 3/5. Kancelaria, pracownia naukowa i większość magazynów aktowych mieści się w pomieszczeniach Instytutu Fizyki. Łączna powierzchnia przeznaczona na magazyny i pokoje biurowe obejmuje 775 m kw. (powierzchnia samych pomieszczeń biurowych – ok. 50 m kw.). Wszystkie magazyny aktowe są niestety umieszczone w piwnicach budynków, w większości bez okien. Wyposażone przede wszystkim w regały metalowe, w przypadku pomieszczeń w Bibliotece Uniwersyteckiej zachowało się kilka regałów drewnianych. Natomiast jeden z magazynów w budynku Instytutu Fizyki (ok. 141 m kw.) został w 2000 r. wyposażony w regały ruchome.